zachmurzenie duże
14°
14°
niedziela
Reklama
Stypendia szkolne w gminie Boronów
08 września 2023 r. | 09:06
0

Urząd Gminy Boronów poinformował o możliwości ubiegania się o stypendium szkolne w roku szkolnym 2023/2024.

Stypendium szkolne może otrzymywać uczeń/słuchacz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w której dodatkowo występuje:
 bezrobocie,
 niepełnosprawność,
 ciężka lub długotrwała choroba,
 wielodzietność,
 brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych,
 alkoholizm,
 narkomania,
 niepełna rodzina,
 zdarzenie losowe

Realizacja przyznanego stypendium będzie następować poprzez częściową lub całkowitą refundację kosztów poniesionych przez rodzica ucznia uprawnionego do w/w pomocy na podstawie przedłożonych przez niego oryginałów faktur, rachunków lub dowodów wpłaty wystawionych na wnioskodawcę dotyczących danego roku szkolnego. Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600,00 zł (art. 8 ustawy o pomocy społecznej).

Obliczając wysokość dochodu bierze się pod uwagę dochód wszystkich osób, uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, prowadzących wspólnie gospodarstwo domowe, a następnie dzieli się przez liczbę tych osób.

Stypendium szkolne udziela się w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów:
a) udziału w pozaszkolnych zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych zajęciach
edukacyjnych i innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę, opłat za udział w
wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych imprezach
edukacyjnych organizowanych przez szkołę; pokrycia innych dodatkowych opłat
i wydatków wymaganych obligatoryjnie przez szkołę;
b) udziału w zajęciach edukacyjnych poszerzających wiedzę, a w szczególności nauki
języków obcych, zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych, plastycznych, zajęć na
basenie i innych;
c) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w szczególności zakupu podręczników,
lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, pomocy edukacyjnych (w tym
komputerowych programów edukacyjnych), przyborów i pomocy szkolnych, odzieży
sportowej na zajęcia WF;
d) związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dojazdu do szkoły, opłat
za pobyt w internacie lub bursie, posiłków w stołówkach szkolnych) dotyczy uczniów
szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów.

Wnioskodawca musi przedłożyć imienne faktury poniesionych wydatków, w terminie
określonym decyzją.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami (zaświadczenia
o uzyskanym dochodzie za sierpień, zaświadczenia GOPS, zaświadczenia o uczęszczaniu do
szkoły, zaświadczenie o gospodarstwie rolnym) należy złożyć w terminie od 1 do 15
września 2023 roku. W przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich
kolegiów języków obcych, kolegiów pracowników służb społecznych wnioski można złożyć
w terminie od 1 września do dnia 15 października 2023 roku.

Wniosek oraz klauzula RODO do pobrania na stronie www.boronow.bip.net.pl w zakładce
„Gmina – Dokumenty do pobrania – Oświata”. Można również pobrać bezpośrednio w
Urzędzie (pokój nr 16, II piętro).Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *