zachmurzenie duże
18°
16°
piątek
Reklama
Nabór uzupełniający na rachmistrzów spisowych w gminie Boronów
14 lipca 2021 r. | 11:15
0

Gminny Komisarz Spisowy w Boronowie ogłasza otwarty i konkurencyjny uzupełniający nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 będzie przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 września 2021 r.

Termin składania ofert: 23.07.2021 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:
a. mieć ukończone 18 lat,
b. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
c. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
d. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
e. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacje ogólne:

1. Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez
upoważnionego pracownika urzędu miasta/gminy w Boronowie Kandydat na rachmistrza spisowego, którego
dane zostaną zarejestrowane w systemie SER, otrzyma login do aplikacji e-learning, a na wskazany w ofercie
adres e-mail zostanie wysłane hasło umożliwiające dostęp do tej aplikacji.

2. Na podany w ofercie adres e-mail będą przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia, którego
ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji
na rachmistrza spisowego.

3. Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym.
Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin
kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji elearning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem z dostępem
do Internetu (rekomendujemy laptop, komputer, tablet). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia,
nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

4. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną
wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie
najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium)
oraz najkrótszy czas, w jakim zostanie napisany test, w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako
drugie kryterium). Na liście będą zamieszczone przy każdym z kandydatów wyniki obu tych kryteriów.

5. Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych (w liczbie
adekwatnej do potrzeb), a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego – jako
zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego. Pozostali kandydaci, których liczba przekracza zapotrzebowanie
w danej gminie, stanowić będą zasób rezerwowy.

6. Kandydat ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku – niezwłocznie po ogłoszeniu wyników
egzaminu testowego oraz żądania sprawdzenia przez WBS poprawności tego wyniku.

7. Kandydat, po powołaniu na rachmistrza spisowego, zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem aplikacji elearning danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia oraz zdjęcia do identyfikatora, które powinno spełniać
określone wymagania:
a. jednolite tło, oświetlone, pozbawione cieni i elementów ozdobnych oraz innych osób,
b. format pliku – JPG,
c. rozmiar rzeczywisty zdjęcia – 23x30mm, co odpowiada:
• przy rozdzielczości 300 dpi, rozmiarowi 272x354 pixeli,
• przy rozdzielczości 600 dpi, rozmiarowi 543x709 pixeli.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:
1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych, w zależności od aktualnej sytuacji związanej z
pandemią COVID-19, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane
do przeprowadzenia spisu (interaktywną aplikację formularzową), które zostanie mu przekazane na podstawie
protokołu przekazania stanowiącego załącznik do umowy zlecenia;
2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej;
3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba
rachmistrzów w gminie z powodu rezygnacji, zachorowań itp. lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie
zagrożone.
Do złożenia oferty przez kandydata na rachmistrza spisowego można skorzystać z formularza „Formularz – oferta
kandydata na rachmistrza spisowego do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r.” (druk
do pobrania), zawierającego:
1. dane osobowe i kontaktowe:
a. imię (imiona) i nazwisko,
b. datę urodzenia,
c. adres zamieszkania,
d. numer telefonu,
e. adres e-mail,
2. oświadczenie o:
a. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
b. posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia,
c. znajomości języka polskiego w mowie i piśmie,
d. świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Składanie ofert:
1. Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie urzędu gminy
lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej (na skrzynkę e-mailową urzędu: gmina@boronow.pl), platformy
ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich). O dacie wpływu dokumentów
decyduje:
a. w przypadku osobistego złożenia dokumentów w urzędzie lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera –
data dostarczenia do urzędu;
b. w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną
w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data
wysłania wiadomości e-mail);
c. w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę,
która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się
zgłoszenia w systemie teleinformatycznym);
d. w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.
2. Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu
wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. Więcej informacji na temat spisu można znaleźć na stronie internetowej urzędu gminy oraz w Gminnym Biurze
Spisowym w Boronowie – nr tel. 34 3539 100 wew. 13 lub 34 , e-mail: bladder@boronow.pl ; szymonz@boronow.plDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *