intensywne opady deszczu
21°
19°
sobota
Reklama
Można już składać wnioski o stypendia szkolne!
07 września 2022 r. | 12:21
0

Do 15 września można składać wnioski o stypendia szkolne w roku szkolnym 2022/2023.

Stypendium szkolne może otrzymywać uczeń/słuchacz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w której dodatkowo występuje:
• bezrobocie,
• niepełnosprawność,
• ciężka lub długotrwała choroba,
• wielodzietność,
• brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych,
• alkoholizm,
• narkomania,
• niepełna rodzina,
• zdarzenie losowe.

Realizacja przyznanego stypendium będzie następować poprzez częściową lub całkowitą refundację kosztów poniesionych przez rodzica ucznia uprawnionego do w/w pomocy na podstawie przedłożonych przez niego oryginałów faktur, rachunków lub dowodów wpłaty wystawionych na wnioskodawcę dotyczących danego roku szkolnego.
Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600,00 zł (art. 8 ustawy o pomocy społecznej)

Obliczając wysokość dochodu bierze się pod uwagę dochód wszystkich osób, uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, prowadzących wspólnie gospodarstwo domowe, a następnie dzieli się przez liczbę tych osób.

Stypendium szkolne udziela się w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów:
a) udziału w pozaszkolnych zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych zajęciach edukacyjnych i innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę, opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych imprezach edukacyjnych organizowanych przez szkołę; pokrycia innych dodatkowych opłat i wydatków wymaganych obligatoryjnie przez szkołę;
b) udziału w zajęciach edukacyjnych poszerzających wiedzę, a w szczególności nauki języków obcych, zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych, plastycznych, zajęć na basenie i innych;
c) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w szczególności zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, pomocy edukacyjnych (w tym komputerowych programów edukacyjnych), przyborów i pomocy szkolnych, odzieży sportowej na zajęcia WF;
d) związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dojazdu do szkoły, opłat za pobyt w internacie lub bursie, posiłków w stołówkach szkolnych) dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów.

Wnioskodawca musi przedłożyć imienne faktury poniesionych wydatków, w terminie określonym decyzją. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami (zaświadczenia o uzyskanym dochodzie za sierpień, zaświadczenia GOPS, zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły, zaświadczenie o gospodarstwie rolnym) należy złożyć w terminie od 1 do 15 września 2022 roku. W przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych, kolegiów pracowników służb społecznych wnioski można złożyć w terminie od 1 września do dnia 15 października 2022 roku.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *