zachmurzenie duże
14°
14°
niedziela
Reklama
Komisja rewizyjna murem za Robertem Huczem. Sprawą ewentualnej utraty mandatu radnego zajmie się Wojewoda Śląski
23 sierpnia 2023 r. | 08:14
0

W czwartek, 24 sierpnia o godz. 16:00 w sali narad Urzędu Gminy Boronów odbędzie się sesja Rady Gminy Boronów, podczas której rada zostanie poinformowana na temat czynności jakie podjęła komisja rewizyjna w sprawie radnego Roberta Hucza.

Komisja uznała, że nie znajduje podstaw do stwierdzenia naruszenia przez radnego przepisów art.24f ust.1a w zw. z art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

Komisja stwierdziła, że w przypadku odmowy jego spółce udziału w przetargach, gmina pozbawiłaby zarobku również pozostałych prokurentów, co zdaniem Komisji nie do końca jest zgodne z Konstytucją.

Sprawę radnego rozstrzygnie wojewoda.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu nr 6/XLVII/2023 z sesji Rady Gminy w dniu 19 czerwca 2023 r.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach radnych podejmowanych w okresie między sesjami
5. Informacja z działalności Wójta Gminy Boronów w okresie między sesjami
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Boronów na 2023 rok
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023- 2033
8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego z napędem hybrydowym dla Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Boronów lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów lub osób prawnionych do udzielania ulg, a także niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie gminy Boronów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Boronów
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Boronów
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Boronów ograniczonym prawem rzeczowym
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boronów w 2023 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Boronów
17. Wolne głosy i wnioski
18. Zakończenie posiedzenia

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *