intensywne opady deszczu
21°
19°
sobota
Reklama
Czy Robert Hucz straci mandat radnego?
28 kwietnia 2023 r. | 10:50
0

Wojewoda Śląski zwrócił się do Rady Gminy Boronów w sprawie radnego Roberta Hucza. Chodzi o fakt, że spółka, której współwłaścicielem jest Hucz, w ostatnich latach świadczyła usługi na rzecz gminy na kwotę blisko 9 mln zł.

Jak poinformowała rzeczniczka wojewody śląskiego, zgodnie art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. Z kolei art. 24f ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym stanowi, iż jeżeli radny przed rozpoczęciem wykonywania mandatu prowadził działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, jest obowiązany do zaprzestania prowadzenia tej działalności gospodarczej w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania. Niewypełnienie tego obowiązku stanowi podstawę do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w trybie art. 383 ustawy, o której mowa w art. 24b ust. 6.

Przepis art. 383 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy stanowi, iż jedną z przyczyn wygaśnięcia mandatu jest naruszenie ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności. Stosownie zaś do brzmienia art. 383 § 2 ww. ustawy wygaśnięcie mandatu radnego z przyczyn, o których mowa w § 1 pkt 5 stwierdza rada, w drodze uchwały, w terminie miesiąca od dnia wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu.

Zwróciliśmy się do Rady Gminy Boronów - jako do organu na tym etapie postępowania właściwego w sprawie - o zbadanie, czy Radny rzeczywiście naruszył wspomniane przepisy. Organ nadzoru zwrócił się również o niezwłoczne poinformowanie o wynikach przeprowadzonego przez Radę postępowania wyjaśniającego. Jednocześnie poinformowaliśmy, że zgodnie z art. 98a ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym wojewoda posiada uprawnienie do wydania zarządzenia zastępczego między innymi w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego gminy. Jednak dzieje się tak jedynie w przypadku, gdy Rada Gminy nie podejmie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Alina Kucharzewska
Rzecznik wojewody śląskiegoDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *