zachmurzenie małe
16°
14°
wtorek
Reklama
W sobotę Mikołajkowy Bieg Wzdłuż Leńcy
30 listopada 2022 r. | 12:16
0

W sobotę, 3 grudnia w Boronowie odbędzie się Mikołajkowy Bieg Wzdłuż Leńcy.

Szczegóły w regulaminie.

PAWEŁ GĄSIORSKI

regulamin:

Organizator:
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Boronowie
-TKKF Boronovia Boronów
- Stowarzyszenie Atelier sportu
Jednostki wspierające:
OSP Gminy Boronów
Szkoła Podstawowa w Boronowie
Kontakt z organizatorem
Osoba kontaktowa – Rafał Gniła tel. +48 501 727 028
Termin i miejsce:
03.12. 2022
42-283 Boronów
ul. Poznańska
Patronat honorowy
Wójt Gminy Boronów Krzysztof Bełkot
Cele:
- Popularyzacja biegania jako najprostszej formy czynnego wypoczynku
- Promowanie zdrowego trybu życia
- Rozwijanie więzi i pozytywnych relacji w rodzinie jako czynników chroniących w profilaktyce
uzależnień i zachowań ryzykownymi
- Promocja Gminy Boronów
- Integracja środowiska biegaczy
Trasa:
- Dystans 10km – trasa 80% drogi polne i dukty leśne oraz 20% asfalt
Uczestnictwo:
- Prawo startu w biegu głównym ma każdy kto ukończył 16. rok życia
- Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę prawnych opiekunów na uczestnictwo w biegu (po
przez podpisanie oświadczenia w biurze zawodów przez opiekuna prawnego)
- Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu
pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 Dz. U. Nr 101 poz.1095
- Wszyscy zawodnicy muszą być zweryfikowani w biurze zawodów w dniu 03.12.2022
- Każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i stosować się do poleceń
organizatorów, policji i służb porządkowych
- Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
- Wyniki końcowe dostępne będą na platformie dostartu.pl
- Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych
organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i
reklamowych
Zgłoszenia:
- Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie
dostartu.pl do 01.12.2022 w dniu 02.12.2022 zgłoszenia nie będą przyjmowane. W przypadku
wolnych miejsc startowych organizator dopuszcza przyjmowanie zgłoszeń w biurze zawodów tj.
03.12.2022
- Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uiszczenie opłaty startowej
- Każdy z uczestników biegu ma obowiązek sprawdzenia przed biegiem, czy jest umieszczony na liście
startowej
- W ramach opłaty startowej uczestnicy otrzymują medal, czapeczkę świętego Mikołaja, posiłek
regeneracyjny oraz numer startowy
Opłaty:
Do 01.12.2022 - 40zł
W dniu startu – 60zł
Wpłatę należy kierować poprzez system dotpay na stronie dostartu.pl bądź na konto organizatora
Stowarzyszenie Atelier Sportu:
konto 65 1140 2004 0000 3902 7969 0007
z tytułem wpłaty: Bieg mikołajkowy wzdłuż Leńcy. Przy wpłacie proszę podać nazwisko zawodnika, za
którego ma wpłynąć zapłata;
W przypadku wpłat zbiorowych należy wpisać imiona i nazwiska wszystkich uczestników biegu, za
których dokonywana jest opłata startowa
Informacja o uiszczeniu opłaty startowej pojawi się na liście zgłoszeń najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia
wpłaty.
Mieszkańcy Gminy Boronów są zwolnieni z opłaty startowej – wystarczy dokonać zapisu a
w ciągu 7 dni pojawi się na stronie zapisów informacja że dana osoba została opłacona
przez organizatora. W dniu biegu organizator pobiera opłatę od mieszkańców Gminy
Boronów w wysokości 60zł
Limit startujących 150 osób
W przypadku odwołania imprezy z powodu wprowadzenia ewentualnych restrykcji związanych z
covid -19 organizator zwróci pobrane opłaty startowe. Zwrot opłaty z innych przyczyn losowych
zawodników nie będzie realizowany ( opłata może zostać przeniesiona na inną osobę lub przejść na
kolejną edycję biegu)
Biegi dzieci i młodzieży są bezpłatne, rejestracja odbywa się w dniu zawodów. Każde dziecko otrzyma
drobny upominek a pierwsze trzy osoby w poszczególnych klasyfikacjach generalnych nagrody
rzeczowe.
Program zawodów:
8.30 Otwarcie biura zawodów Szkoła Podstawowa w Boronowie ul. Poznańska 2
Godz.10.00 Biegi dzieci i młodzieży
10:00 – Przedszkolaki Dziewczęta i chłopcy– dystans 300 metrów.
10:10 – Dziewczęta klasy 1-3 – dystans 400 metrów.
10:15 – Chłopcy klasy 1-3– dystans 400 metrów.
10:25 – Dziewczęta klasy 4-6– dystans 600 metrów.
10:30 – Chłopcy klasy 4-6– dystans 600 metrów.
10:30- zamknięcie biura zawodów
10:40- Dziewczęta i chłopcy klasy 7-8 – dystans 800 metrów.
11.00 Start Biegu Głównego 10km
12:00 –Ogłoszenie wyników biegów dzieci i młodzieży, wręczenie nagród .
12:45 – Dekoracja biegu głównego w klasyfikacji open i wiekowej
Losowanie nagród
Klasyfikacja:
Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn. Miejsca 1-3
Nagrody:
- Lista nagród biegu:
Miejsca od 1 do 3 w kategorii kobiet i mężczyzn nagrody finansowe
1 Miejsce -300zł
2 Miejsce -200zł
3 Miejsce -100zł
Klasyfikacja wiekowa:
– klasyfikacja mężczyzn 16-39 lat
– klasyfikacja mężczyzn 40-59 lat
– klasyfikacja mężczyzn 60+ lat
– klasyfikacja kobiet 16-39 lat
– klasyfikacja kobiet 40-59 lat
– klasyfikacja kobiet pow. 60+ lat
Najlepszy i najlepsza mieszkanka gminy Boronów
Postanowienia końcowe:
- Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy
- Koszty osobowe ponoszą uczestnicy lub jednostki delegujące
- Pobrana opłata startowa nie podlega zwrotowi
- Uczestnicy zawodów pokonujący trasę biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani
- Pomiar trasy odbywać się będzie za pomocą chipów bezzwrotnych,
- Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz kultury osobistej,
w przeciwnym razie mogą podlegać wykluczeniu z udziału w biegu decyzją organizatora
- Organizator nie prowadzi depozytu rzeczy wartościowych
- Organizator nie ubezpiecza uczestników. Wszyscy uczestnicy biorą udział w imprezie na własną
odpowiedzialność
- Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie biegu
- Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora
- W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizatorDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *