zachmurzenie małe
środa
Reklama
Ogłoszenie GOPS w Boronowie
29 marca 2023 r. | 13:34
0

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boronowie informuje, iż rozpoczęła się kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2021 Plus.

Pomocą Żywnościową w ramach Podprogramu 2020 mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się z trudnej sytuacji życiowej, określonej przesłankami z art. 7 (ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocia, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy , ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust.1 pkt.1 lit.c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej) ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r., których miesięczny dochód nie przekracza 220 % kryterium dochodowego:

• dla osoby samotnie gospodarującej 776,00 zł (220 % wynosi 1707,20 zł),

• dla osoby w rodzinie 600,00 zł (220 % wynosi 1320,00 zł),

na podstawie skierowania wystawionego przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Osoby i rodziny, które są zainteresowane skorzystaniem z w/w formy pomocy, prosimy o zgłaszanie się do pracowników GOPS w Boronowie, ul. Dolna 2 od 02.03.2023r. do 31.03.2023r. , w godzinach:

• poniedziałek – czwartek 8:00 – 14:00,

• piątek – 8:00 – 13:00.

celem wstępnej weryfikacji uczestnictwa w Podprogramie 2021 Plus. Ponadto należy dostarczyć zaświadczenia o dochodach całej rodziny za miesiąc LUTY 2023r. Jednocześnie informujemy, iż w pierwszej kolejności zostaną zakwalifikowane osoby spełniające w/w kryterium dochodowe, kryterium z art.7 i korzystające ze świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku.

Kierownik GOPS Barbara WitkowskaDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *