zachmurzenie duże
14°
14°
niedziela
Reklama
Jest praca w Urzędzie Gminy Boronów
28 lipca 2023 r. | 12:02
0

Wójt Gminy Boronów ogłosił nabór na na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. obsługi Rady Gminy i oświaty w Urzędzie Gminy Boronów.

Oferty można składać do 8 sierpnia.

Szczegóły poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

ogłoszenie:

Wójt Gminy Boronów ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. obsługi Rady Gminy i oświaty w Urzędzie Gminy Boronów.

I. Wymagania:
1) Niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
publicznych,
c) wykształcenie wyższe,
d) staż pracy: co najmniej 2-letni staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub
administracji rządowej - preferowane będzie doświadczenie na podobnym
stanowisku,
e) umiejętności: znajomości przepisów prawa z materii objętej zakresem
merytorycznym stanowiska pracy w szczególności: ustawa o samorządzie gminny,
ustawa o pracownikach samorządowych, Prawo oświatowe, ustawa o systemie
oświaty, Karta nauczyciela, ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, Kodeks
postępowania administracyjnego,
f) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
g) nieposzlakowana opinia.
2) Dodatkowe:
a) odporność na stres, sprawność w organizacji pracy,
b) dobra znajomość obsługi komputera,
c) dokładność, kreatywność, odpowiedzialność, systematyczność i komunikatywność,

II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1.Organizacja i nadzór nad działalnością szkół i przedszkola, w tym m.in.:
1) opracowywanie projektów aktów prawnych normujących sprawy wynikające
z obowiązujących przepisów Prawa oświatowego;
2) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli, w tym m.in.;
przygotowanie do przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans
na stopień nauczyciela mianowanego;
3) coroczna analiza wydatków na wynagrodzenia nauczycieli; przygotowanie sprawozdania
dla RIO, związków zawodowych , dyrektora szkoły;
4) przygotowanie do przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora szkoły;
5) analiza i przygotowanie do zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych przedszkola i szkół;
6) nadzór i kontrola spełniania obowiązku nauki;
7) prowadzenie spraw dofinansowania kształcenia zawodowego młodocianych;
8) prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego
transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły;
9) uzgadnianie ze związkami zawodowymi aktów prawnych związanych z oświatą
i edukacją;
10) prowadzenie w formie elektronicznej Systemu Informacji Oświatowej obejmującego bazę
danych oświatowych Gminy;
11) prowadzenie ewidencji placówek publicznych i niepublicznych;
12) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji do szkół i placówek
niepublicznych;
13) rozliczanie zwrotów kosztów poniesionych przez gminę na dzieci z innych gmin
uczęszczające do przedszkola w Boronowie;
14) prowadzenie spraw związanych z rekrutacją;
15) załatwianie indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej dla uczniów
o charakterze socjalnym (stypendia szkolne i zasiłki szkolne);
2. W zakresie obsługi Rady i promocji:
1) organizacyjno-techniczna obsługa prac Rady i jej komisji ( e-sesja);
2) prowadzenia rejestru uchwał Rady i korespondencji Rady;
3) prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta Gminy;
4) przekazywanie właściwym referatom i stanowiskom uchwał Rady, wniosków komisji,
interpelacji radnych oraz zarządzeń Wójta;
5) przekazywanie uchwał Rady organom nadzoru oraz do publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego;
6) przekazywanie właściwych zarządzeń Wójta organom nadzoru;
7) udostępnianie dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych przez Radę,
w tym protokołów z sesji Rady i posiedzeń komisji;
8) prowadzenie rejestru przepisów prawa miejscowego;
9) przekazywanie do powszechnej wiadomości aktów prawa miejscowego, obwieszczeń oraz
wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie Gminy;
10) organizowanie wyborów sołtysów i rad sołeckich;
11) prowadzenie dokumentacji z zakresu przynależności Gminy do związków
międzygminnych, stowarzyszeń, fundacji
12) przygotowywanie i prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie materiałów
promocyjnych i informacyjnych m.in. biuletynu gminnego i jego kolportażu;
13) działania w obszarze promocji gminy – koordynacja akcji promocyjnych.

III. Informacja o warunkach zatrudnienia:
1) wymiar czasu pracy – pełen etat,
2) miejsce pracy: budynek Urzędu Gminy w Boronowie, ul. Dolna 2, 42-283 Boronów,
3) warunki pracy na stanowisku: praca administracyjno-biurowa, przy stanowisku
komputerowym, stanowisko pracy znajduje się na drugim piętrze budynku Urzędu
Gminy, budynek nie jest wyposażony w windę, budynek nie jest przystosowany do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

IV. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił 12,37 %.

V. Wymagane dokumenty:
1) życiorys zawodowy (CV) wraz z opisem dotychczasowej pracy zawodowej - odręcznie
podpisany,
2) list motywacyjny odręcznie podpisany,
3) kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających
wykształcenie,
4) kserokopie świadectw pracy (w przypadku zakończonych stosunków pracy), zaświadczeń
o zatrudnieniu (w przypadku trwającego stosunku pracy), potwierdzających okres
wymaganego stażu pracy, inne dokumenty potwierdzające okres wymaganego stażu pracy
5) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni
praw publicznych,
7) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
8) osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2
ustawy o pracownikach samorządowych, są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami
kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty można składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Boronów, ul. Dolna 2, 42-283Boronów lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy. Oferty muszą zawierać dopisek na
kopercie "Oferta na stanowisko ds. obsługi Rady Gminy i oświaty”. Termin składania
i przesyłania ofert do dnia 08 sierpnia 2023 r., godz.15:00 (decyduje data wpływu do
Urzędu Gminy Boronów). Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej
jednostki https://boronow.bip.net.pl/ oraz umieszczona na tablicy informacyjnej
w jednostce.Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia można uzyskać pod numerem
telefonu: 34 366 98 15.
Wójt Gminy Boronów
/-/ Krzysztof BełkotDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *