intensywne opady deszczu
21°
19°
sobota
Reklama
Gminny konkurs na ozdobę bożonarodzeniową
26 listopada 2021 r. | 11:39
0

Stowarzyszenie dla Boronowa organizuje gminny konkurs na ozdobę bożonarodzeniową.

Prace należy dostarczyć do GOK w Boronowie do 3 grudnia 2021 roku.

Szczegóły znajdują się w regulaminie.

PAWEŁ GĄSIORSKI

regulamin:

I. Postanowienia ogólne:
1. Organizatorem konkursu jest „Stowarzyszenie dla Boronowa”; ul. Józefa Lompy 2a, 42-283 Boronów; tel.: 323539055;570893621; .
2. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży oraz do osób dorosłych.
3. Celem konkursu jest:
• kultywowanie tradycji związanej ze świętami Bożego Narodzenia
• poznanie wybranych elementów dziedzictwa kulturowego regionu
• rozwój inwencji twórczej w zakresie prac plastycznych nawiązujących do wzorów regionalnych
• rozwój wrażliwości estetycznej uczestników
• integracja społeczności międzypokoleniowej i lokalnej.

II. Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs przeznaczony jest dla:
• dzieci przedszkolnych
• uczniów szkoły podstawowej I-IV
• uczniów szkoły podstawowej V-VIII
• osób dorosłych
2. Konkurs polegać będzie na wykonaniu dowolnej ozdoby bożonarodzeniowej
z wykorzystaniem materiałów naturalnych własnego projektu, dowolną techniką (bombki, stroiki, łańcuchy, kartki, wieńce, świeczniki i inne).
3. Prace muszą być oznaczone czytelną metryczką (imię i nazwisko)dołączoną do ozdoby bożonarodzeniowej. Samej ozdoby nie podpisujemy, gdyż w trakcie trwania kiermaszu odbędzie się głosowanie publiczności na najoryginalniejszą pracę.
4. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu jedną świąteczną ozdobę. Obowiązuje ograniczenie do jednej pracy na rodzinę.
5. Warunkiem zakwalifikowania pracy do konkursu jest dostarczenie – wraz z pracą – prawidłowo wypełnionej i podpisanej (w przypadku osób niepełnoletnich podpisanej

przez rodzica/opiekuna prawnego) karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1 do regulaminu) oraz spełnienie warunków zapisanych w regulaminie konkursu.
6. W przypadku nie dołączenia karty zgłoszeniowej praca nie będzie oceniana.
7. Prawa autorskie do prac wykonanych przez uczestników konkursu powinny należeć do uczestników konkursu. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez organizatora prac zgodnie z niniejszym regulaminem.
8. Organizator nie dopuszcza prac, które przed dniem ogłoszenia konkursu, były zgłoszone do innych konkursów .
9. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu należy odebrać po rozstrzygnięciu konkursu
w dniu 12 grudnia 2021 roku. Nieodebrane prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane uczestnikowi.

III. Termin i warunki dostarczenia prac:
1. Termin dostarczenia prac upływa 3 grudnia 2021 r. do godz.:15.00
2. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
3. Pracę wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy dostarczyć na adres Organizatora: „Stowarzyszenie dla Boronowa”, ul. J. Lompy 2a, 42-283 Boronów lub w Gminnym Ośrodku Kultury w Boronowie (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00).

IV. Zasady oceny i przyznawania nagród:
1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana przez Zarząd „Stowarzyszenia dla Boronowa” Komisja Konkursowa.
2. Komisję powołuje Organizator.
3. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.
4. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą oceniane przez Komisję.
5. Komisja podczas oceny prac weźmie pod uwagę oryginalność, estetykę pracy, nawiązanie do tradycji i wykorzystanie materiałów naturalnych.
6. Prace oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych, w każdej kategorii zostaną przyznane miejsca od 1 do 3 oraz wyróżnienia:
• dzieci przedszkolne
• uczniowie z klas I-IV
• uczniowie z klas V-VIII
• osoby dorosłe
7. Wyniki konkursu zwierające imiona i nazwiska autorów nagrodzonych prac zostaną podane na stronie internetowej „Stowarzyszenia dla Boronowa” (www.dlaboronowa.pl). Na stronie internetowej zostanie zamieszczona również fotorelacja z wystawy nagrodzonych prac.
8. W konkursie przewidziano nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Zostanie też przyznana nagroda publiczności. Głosowanie publiczności odbędzie się w godzinach 16.30 – 17.30 podczas świątecznego kiermaszu 12 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Boronowie. Dodatkową nagrodą w konkursie będzie prezentacja zwycięskich prac podczas świątecznego kiermaszu. Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się 12 grudnia o godz.:18.00
w Gminnym Ośrodku Kultury w Boronowie.

V. Ustalenia dodatkowe:
1. Autorzy prac przenoszą na organizatora prawa autorskie do swoich prac. W tym celu uczestnik składa stosowne oświadczenie, podpisane również przez rodzica lub opiekuna prawnego
(w przypadku osoby niepełnoletniej) zamieszczone na karcie zgłoszeniowej.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w materiałach edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych wszystkich prac nadesłanych do konkursu.
3. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *